UCZESTNICTWO - 7. KPM

Przejdź do treści
TABELA OPŁAT
do 28.XI.2018 roku
480 zł
na miejscu
550 zł
do 31.X.2018 roku
390 zł
UCZESTNICTWO
Rejestracja na 7. Kongres Prawa Medycznego  odbywa się poprzez system rejestracji Coffee. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na każdym z etapów rejestracji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIE POWINNO NASTĄPIĆ POPRZEZ:
wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.prawomedyczne.edu.pl oraz wysłanie kopii dowodu wpłaty pocztą, pocztą e-mail na adres prawomedyczne@zizce.edu.pl lub faxem na numer: +48 12 421 40 50

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 listopada 2018 roku [liczy się data wpływu do Organizatora Kongresu].

Po tym terminie, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez przyjęcie zgłoszenia potwierdzone informacją zwrotną. W przypadku przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po 28 listopada 2018 roku, Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu materiałów.
Zgłoszenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia oraz wpłaty.

Uwaga!
Do zgłoszenia  należy załączyć kopię dowodu wpłaty!
Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem może nie zostać przyjęte przez Organizatora.
Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu przed 28 listopada 2018 r.

Opłaty za udział w Kongresie można regulować w formie:
1. przelewu bankowego
ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
mBank 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
2. przekazu pocztowego
3. płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.):
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • MasterCard Electronic

Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania wpłaty, nie zaś na dzień dokonania zgłoszenia.
W przypadku wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, uczestnik zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania zapłaty Organizator uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 28 października 2018 r. W powyższym przypadku zwróci on dokonaną przez uczestnika wpłatę na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku uczestników będących konsumentami zwrot dokonanej wpłaty zostanie rozliczony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

ZAKRES OPŁATY KONGRESOWEJ
Opłata kongresowa obejmuje:
 • udział we wszystkich wykładach
 • materiały kongresowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • wyżywienie w dniu 4 grudnia 2018 roku – lunch i przerwa kawowa,
 • wyżywienie w dniu 5 grudnia 2018 roku – przerwa kawowa.

Opłata kongresowa nie obejmuje:
 • uczestnictwa w imprezie,
 • zakwaterowania,

WARUNKI REZYGNACJI
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie do dnia 10 listopada 2018 roku na zasadach poniżej (liczy się data dotarcia zawiadomienia do Organizatora).
W przypadku wycofania środków przez uczestnika (tj. zwrotu uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz uczestnika przez osobę trzecią) bądź rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie lub imprezie towarzyszącej do dnia 10 listopada 2018 roku Organizator zwraca wniesione opłaty pomniejszone o 20%. Po tym terminie rezygnacja nie będzie możliwa. W przypadku uczestników będących konsumentami rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Rezygnacja z udziału w Kongresie lub wycofanie środków z imprezy towarzyszącej muszą być zgłoszone pisemnie – faxem na numer 12 421 40 50 lub listownie na adres Biura Organizacyjnego (decyduje data wpłynięcia pisma), podając równocześnie numer konta, na które należy zwrócić wpłatę.


Wróć do spisu treści